Home » Koszalinianie » Honorowi Obywatele » Alfabet Jana Pawła II

Dodano: 2011-04-27

Alfabet Jana Pawła II


  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  Ł  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  W  -  ŻA

Aborcja
Wiele razy powtarzam - i jestem tego pewny - że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył.

B

Biedni
Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

Bogaci
Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto "rozdaje", kto zdolny jest dawać.

Bojaźń Boża
Heglowski paradygmat pana i niewolnika jest bardziej obecny w świadomości współczesnego człowieka, aniżeli ta mądrość, która ma swój początek w synowskiej bojaźni Boga.

Być - mieć
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

C

Chrześcijanin
Jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim.

Cywilizacja
Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka.

Cywilizacja
Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej.

Człowiek - zagrożenia
Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.

D

Dekalog
Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.

Demokracja bez wartości
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

Diabeł
Kto nie wierzy w diabła, nie wierzy w Ewangelię.

Dobre uczynki
Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

Dzieci
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

E

Ekologia
Człowiek otrzymał od Boga zadanie panowania nad przyrodą. To panowanie nie oznacza samowolnego niszczenia przyrody, wykorzystywania jej zasobów bez ograniczeń... Woda, powietrze, ziemia, las, zwierzęta, rośliny zostały stworzone przez Boga i zasługują na szacunek ze strony człowieka.

Europa - jedność
Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie.

Ewangelia
Ewangelia z pewnością jest wymagająca. Wiadomo, że Chrystus nigdy nie łudził swych uczniów i słuchaczy co do tego. Wręcz przeciwnie...

Ewangelia i nowe kościoły
Zbudowaliście kościoły, wypełnijcie życie swoje Ewangelią.

F

Feminizm
Myślę, że współczesny feminizm znajduje swoje korzenie właśnie w tym miejscu - w braku prawdziwej czci dla kobiety. Natomiast prawda objawiona w kobiecie jest inna. Cześć dla kobiety, zachwyt nad całą tajemnicą kobiecości, wreszcie oblubieńcza miłość Boga samego i Chrystusa, zawarte w Jego odkupieniu, to wszystko są te elementy wiary i życia Kościoła, które nigdy nie pozostały całkiem w ukryciu.

H

Historia
Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę.

Historia - nauczycielka
Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.

I

Internet
Dla Kościoła nowy świat cyberprzestrzeni jest wezwaniem do wielkiej przygody w posługiwaniu się jej potencjałem dla głoszenia orędzia ewangelicznego.

K

Kapłan
Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.

Kobieta
Za grzechem kobiety stoi zawsze mężczyzna. Bo często w momencie, kiedy ona szczególnie potrzebuje z jego strony otuchy i pomocy, on egoistycznie pozostawia ją samą sobie; albo nawet popycha do grzechu, który później będzie stanowił ciężki wyrzut sumienia przez całe jej życie. Jej odpowiedzialność ukrywa się w jej winie, w obciążeniu jej sumienia. I nie brak takich, którzy chcieliby przedłużenia tego stanu, utrwalenia go jako czegoś normalnego i uprawnionego.

Kultura
Kultura w swej najgłębszej rzeczywistości nie jest niczym innym, jak szczególnym sposobem, w jaki społeczeństwo rozwija swoje relacje z naturą, stosunki międzyludzkie i stosunek do Boga, ażeby osiągnąć prawdziwie ludzki poziom życia; kultura jest stylem życia wspólnego charakteryzującym i określającym społeczeństwo.

L

Ludobójstwo
Trzeba stwierdzić, że ludobójcze skutki ostatniej wojny zostały przygotowane całymi programami nienawiści rasowej oraz etnicznej! Programy te odrzucały moralną zasadę przykazania: "Nie zabijaj" jako absolutną i powszechnie obowiązującą.

Ł

Ład społeczny
Jest zadaniem szczególnie doniosłym dla naszego narodu i społeczeństwa, ażeby przezwyciężając następstwa ustroju, który okazał się ekonomicznie niewydolny, a etycznie szkodliwy, budować w ramach nowego ustroju sprawiedliwy ład, w którym ludzkie talenty nie będą się marnowały, a całość życia społeczno-ekonomicznego odzyska potrzebną równowagę.

M

Media
Środki przekazu winny podejmować obronę wolności, ale także poszanowanie godności osoby, winny popierać autentyczną kulturę.

Miłość
Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.

Miłość bliźniego
Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.

Miłość małżeńska
Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie "na dobre i na złe". Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi.

Miłość rodzicielska
Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże Ojcostwo.

Młodzież - przesłanie
Każdy z Was młodzi przyjaciele ma w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które należy wykonać i wypełnić nie wolno zdezerterować.

Modlitwa
Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.

Moralność
Moralność jest miarą właściwą człowieczeństwa. W niej i przez nią człowiek realizuje siebie, gdy czyni dobrze; gdy postępuje źle, niszczy ład mądrości w sobie samym, a także w międzyludzkim i społecznym zasięgu swego bytowania.

Moralność zakorzeniona w religii
Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka - a to jest sam rdzeń moralności - jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim ten Jeden, który sam jest dobry.

N

Nadzieja
Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.

Narkotyki
Nie można głosić "wolności zażywania narkotyków" lub "prawo do narkotyków", ponieważ istota ludzka nie ma prawa ani do samodestrukcji, ani też do rezygnacji z godności osobistej, która przecież pochodzi od Boga!

Narkotyki - alkohol
Z pewnością istnieje wyraźna różnica pomiędzy zażywaniem narkotyków a spożywaniem alkoholu; podczas gdy picie alkoholu nie koliduje z zasadami moralnymi i tylko jego nadużywanie powinno być potępione, tak zażywanie narkotyków jest zawsze zakazane, gdyż powoduje nieuzasadnioną rezygnację z posługiwania się rozumem, z posiadania własnej woli, a wreszcie z wolności osobistej.

Naród
Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.

Naukowiec
Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.

O

Obywatel
Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.

Odnowa moralna
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!

Odnowa moralna
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Ojczyzna
Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Ojczyzna - obowiązek
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

P

Patriotyzm
Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.

Poezja
Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku.

Polska
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Polska w Europie
Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy.

Polska w Europie
Polska stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączyć się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę, opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji.

Praca
Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.

Prawda
Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.

Prawda i wolność
Człowiek nie może być przymuszany do przyjmowania prawdy. Przymuszany jest do tego tylko swoją naturą, to znaczy samą swoją wolnością, ażeby prawdy tej szczerze szukał, a kiedy znajdzie, żeby przy niej trwał, zarówno swoim przekonaniem, jak i postępowaniem.

Przebaczenie
Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.

Przyszłość
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

R

Rodzina
Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.

Rodzina
Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę.

S

Samorząd
Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.

Sport
Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze.

Sportowe współzawodnictwo
Poczucie braterstwa, wielkoduszności, uczciwość i szacunek dla ciała - stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca - przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie więcej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację.

Sumienie
Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.

U

Uniwersytet
Zadaniem uniwersytetu jest także uczyć, ale w gruncie rzeczy jest on po to, żeby człowiek, który do niego przychodzi nauczył się sam myśleć.

Uniwersytet - duch
Nie ma prawdziwego ducha uniwersyteckiego tam, gdzie nie ma natchnionej głęboką miłością prawdy - radości poszukiwania i poznania. To poszukiwanie prawdy nadaje wielkość wiedzy naukowej...

Uniwersytet - niezależność
Pomimo koniecznych specjalizacji uniwersytet będzie mógł wypełniać swą istotną rolę w społeczeństwie jedynie wtedy, kiedy mu się uda sharmonizować tę rolę z pewnym krytycznym dystansem wobec systemu stosunków z ideologiami przejściowymi... Obrona swobody obszaru kultury jest jedną z ważniejszych oznak dojrzałości społeczeństwa, ale też sama wspólnota uniwersytecka powinna ujawnić w sposób przekonywujący konieczność owej wolności, ukazując piękno humanizmu integralnego, który zawsze inspirował ideały uniwersytetu...

Uzależnienia
Z jednej strony u podstaw uzależnienia od alkoholu i narkotyków - mimo bolesnej złożoności przyczyn i warunków takiego uzależnienia - leży na ogół egzystencjalna pustka wywołana brakiem wartości moralnych oraz niewiarą w siebie samego, w innych ludzi, wreszcie w sens życia w ogóle; a z drugiej strony, trudności, które piętrzą się przed próbą wyrwania się z nałogu, nasilają się, wzmagając poczucie rozpaczy u ofiar, ich rodzin i otoczenia. Rodzi to postawy rezygnacji i poddania.

W

Wiara i rozum
Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Wiara i rozum
Wiara, pozbawiona oparcia w rozumie, skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu.

Wojna (odpowiedzialność)
Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić.

Wolność
Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.

Ż

Życie
Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.


  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  Ł  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  W  -  Ż


Oprac.: TRJan Paweł IIDOROBEK PISARSKI JANA PAWŁA II jest ogromny. Podczas 26 lat 5 miesięcy i 16 dni swego pontyfikatu, jednego z najdłuższych w historii papiestwa (dłużej byli papieżami tylko sam św. Piotr i Pius IX), ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie. Wygłaszał przemówienia i homilie podczas kanonizacji 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską), beatyfikacji 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) oraz 104. podróży apostolskich (w tym 8 do Polski), podczas których odwiedził 132 kraje oraz około 900 miejscowości i wygłosił 2400 przemówień. Przez te lata spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.

Ogromne dziedzictwo myśli Jana Pawła II to niewyczerpane źródło dla tych, którzy poszukują mądrości życiowej i wiedzy opartej na autorytecie uniwersalnym, uznawanym na wszystkich kontynentach, wśród ludzi innych religii i przy całym zróżnicowaniu kulturowym współczesnego świata. Papież na wiele tematów wypowiadał sie niejeden raz, zawsze ujmując je w równie oryginalny sposób, choć za każdym razem przedstawia je w innym ujęciu lub ukazuje z innej perspektywy.

W niniejszym opracowaniu, autorskim a przez to subiektywnym, wykorzystano dokumenty papieskie (encykliki, listy i adhortacje apostolskie itd.), homilie, przemówienia, rozmowy, relacje, książki, wywiady i inne dostępne źródła. Dla lepszej przejrzystości zrezygnowano jednak z przytaczania nazw źródłowych. Alfabet, ktory jest w ciągłym opracowaniu, a nowe hasła są dopisywane sukcesywnie, ma przede wszystkim zachęcić do samodzielnego zapoznania się z bogactwem myśli Jana Pawła II.


Podziel się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami na naszym Forum.Koszalin7-info
Koszalin7-forum
Koszalinianie